เทศน์หลวงปู่อุทัย สิริธโร ชุดที่ 3

01.สถานที่ปฏิบัติ

02.หน้าที่ของพวกเรา

03.ความโชคดีของพวกเรา

04.การตั้งใจสวดมนต์และตั้งใจฟัง

05.ชีวิตคนเราควรเข้าใจ

06.กินนอนอยู่กับบุญ

07.ภพภูมิของบุญ

08.บทนำเรื่องอบายมุข-ธรรมที่คุ้มครองโลก

09.ให้รู้จักหน้าที่ของตัวเอง

10.บุคคลควรฝึกตัวเองด้วยศีลธรรม

11.ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติใจ

12.อย่าให้จิตใจของตัวเองวิบัติ

13.ปัญหาสังคมต้องแก้แบบศีลธรรม

14.อำนาจของบุญ

15.บุญกุศลก็คือความดีของเรา

16.หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธ 

17. การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัด-โรงเรียน

18.ธรรมคือความถูกต้องไม่เคยสูญหายไปจากโลก

19.ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า

20.มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตื นิพพานสมบัติ

หน้า 1 จาก 6